06 december 2010

verTAALslag Nnoal themabijeenkomst op 14-12-2010

In het onderwijs moeten we een flinke slag slaan op het gebied van taalverwerving, daar zijn we het snel over eens. Taalbeheersing is een onontbeerlijke voorwaarde om te functioneren in de maatschappij, dus ook om te kunnen leren.

Omdat onze samenleving steeds hogere denk- en communicatieniveaus vereist waarbij abstractievermogen een belangrijke rol speelt, zal taalbeheersing nog meer de kansen van de leerling gaan bepalen. De overbezette curricula laten weinig ruimte over om meer tijd te besteden aan taalverwerving. Slim toepassen van bevindingen uit onderzoek in combinatie met de mogelijkheden van ICT kan aantrekkelijke, efficiënte en effectieve leerprocessen uitlokken.

In deze bijeenkomst brengen wij u op de hoogte van recente onderzoeksresultaten en demonstreren we een verTAALslag van wetenschappelijke bevindingen in een webbased toepassing voor taalverwerving.

Voor meer informatie en aanmelden www.svdt.org

21 september 2010

TRENDS matter! Nnoal themabijeenkomst van 12-10-2010

Het is weer zover! We hebben weer wat nieuws. Op 12 oktober willen we met u in de toekomst kijken. Met een glazen bol?? Nou nee. Onder leiding van Pantopicon gaan we de toekomst van het onderwijs verkennen met behulp van DE STEP methode.
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.schoolvoordetoekomst.nl

24 juni 2010

Verslag Nnoal themabijeenkomst van 22-06-2010

Op 22-06-2010 vond de laatste Nnoal themabijeenkomst voor de zomervakantie plaats.

Onderwerp was de professionalisering van docenten op ICT-e-gebied. Hoe kunnen de ICT-e-competenties van docenten vergroot worden om onderwijs en leren efficiënter, effectiever en leuker te maken? Vanuit de invalshoeken van de lerarenopleiding, onderwijspraktijk, en onderwijsadvies werd hierop ingegaan.

Sprekers waren Carlien Geelkerken van IOWO, Ton van der Geugten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, John van Dongen van KPC Groep en van het Koning Willem I College Josée Bours, Els Heinen en Jeroen van den Brand. Het was een vol programma!

Een aparte vermelding verdienen de twee mensen hadden gereageerd op de oproep om ICT-e-professionaliserings ideeën in te brengen: Karin Winters van Paragin en Pauline Maas van 4PIP. Aan het begin van het programma kregen ze allebei de gelegenheid om kort en kernachtig hun ingezonden dia toe te lichten.

Als laatste gaf Marijke Kral, lector HAN, een reflectie op alles wat zij gehoord en gezien had. Zij schetste een profiel van de ‘connected’ docent zoals die volgens haar moet ontstaan om de onderwijsuitdagingen van onze tijd op te pakken.

We willen u de tip van Marijke over een programmaserie van de BBC ‘the virtual revolution” niet onthouden. Deze serie brengt de grote veranderingen in de laatste twee decennia in kaart die het World Wide Web te weeg heeft gebracht. Het weegt het enorme profijt af tegen onverwachte negatieve effecten. Kijk op http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution/

Alle presentaties en dia's kunt u bekijken op www.svdt.org

25 mei 2010

Docent?: ICT-e-competent! Nnoal Themabijeenkomst 22 juni 2010

Themabijeenkomst 22 juni 2010
Docent?: ICT-e-competent!
Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren
School voor de Toekomst

Aanmelden via http://www.schoolvoordetoekomst.nl/

15.00 – 15.15 uur: Ontvangst in de Foyer

15.15 – 15.20 uur Inleiding door Josée Bours, dagvoorzitter

15.20 – 15.30 uur Compilatie inzendingen, uitverkiezing en toelichting

15.30 – 15.40 uur e-Competent? Vraag het de docent!
Carlien Geelkerken, Adviseur Onderwijsvernieuwing en ICT in het onderwijs, IOWO Nijmegen
Vraag het de docent? Ja, want docenten ontwikkelen bij ons hun (e-) competenties zelf, door als docententeam samen te werken in een digitale leeromgeving. Daarbij worden zij ondersteund door een aantal gerichte opdrachten, waarbij zij aan de hand van criteria feedback geven op elkaar. De kracht van deze samenwerking is dat het team als team e-competent wordt. Gewoon in de omgeving waarin zij dagelijks met studenten werken. Dus ja, e-competent? Vraag het de docent!

15.40 – 16.10 uur Digitaal leermateriaal leren maken in de lerarenopleiding.
Tom van der Geugten (Bandung 1952),vakdidacticus geschiedenis Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Tom van der Geugten gaat in zijn presentatie met filmbeelden in op de plaats van leermateriaal maken binnen de hedendaagse taak van leraar, op de opbouw van de Kennisnetpublicatie Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal. Module voor de lerarenopleidingen (2010), op de daarmee tot nu toe bereikte resultaten met studenten geschiedenis en op mogelijkheden om studenten en leraren vervolgens op te leiden tot professioneel leraar-auteur.

16.10 – 16.40 uur Van TEL naar TOL
Josée. Bours, manager CTL (KWIC) en Coördinator NNOAL
Het Koning Willem I College voert momenteel een fors professionaliseringsproject uit. Josée zal de globale opzet van de interventiestructuur uit de doeken doen.
Martijn Bos, trainer/ontwikkelaar CTL (KWIC) ontvouwt de inhoud en werkwijze van één van de interventies: de leergang TEL (Technologie Enhanched Learning) en waarom we gaan overschakelen naar TOL.
Jeroen van den Brand, leraar Verzorging is een van de kandidaten van de leergang TEL. Jeroen vertelt over zijn ervaring en toont wat van zijn resultaten.

16.40 – 16.55 uur Pauze

16.55 – 17.25 uur Spreekbeurt over Digital Creator
Hans Burgmans, adviseur KPC Groep
Toen we schreven met een typemachine kreeg je het typediploma. Toen we gingen tekstverwerken kwam het digitaal computerrijbewijs. Nu we gaan communiceren met digitale multimedia komt daar het digital creator diploma bij.
Digital creator is een nieuw diploma voor deelnemers en docenten om te leren werken met beeld en geluid. Hoe maak een multimediale les of hoe lever ik mijn stageverslag in, in de vorm van een documentaire.
Deze presentatie gaat over wat digital creator is, wat je er mee kan en hoe je er mee kunt werken.

17.25 – 17.45 uur Epiloog door HAN-lector Marijke Kral en afsluiting door de dagvoorzitter
18.00 – 20.00 uur Diner in Ons Restaurant

10 mei 2010

Laat u zien en horen tijdens de Nnoal themabijeenkomst van 22-06!

Op 22 juni vindt de volgende themabijeenkomst van het Nnoal plaats. Dit keer gaan we niet op locatie elders, maar blijven we in Den Bosch.

Over de titel van de themabijeenkomst wordt nog nagedacht, maar het thema is bekend: verwerven van ICT e-competenties door docenten.

Het programma zal een andere opzet hebben dan gewoonlijk. We hebben drie sprekers die elk vanuit een verschillende optiek (lerarenopleiding, onderwijspraktijk, onderwijsadvies) hun visie geven over de aanpak van de e-competentie van docenten. Dit naar aanleiding van het feit dat van alle variabelen bij de invoering van ICT in het onderwijs de ICT e-competenties van docenten het minst succesvol lijken. Het vergroten van de professionaliteit van leraren levert volgens onderzoek de meeste leerwinst op. Maken ICT e-competenties deel uit van het professionele leraarschap anno heden en morgen?

Maar, vóór dat onze presentatoren hun zegje doen, willen wij ook de Nnoal-gasten aan het woord laten.

U krijgt op 22 juni de kans om, niet alleen vanuit de zaal, maar ook voor het voetlicht uw mening te ventileren!
Hoe denkt u over het thema? Wat is volgens u het struikelblok of de gouden greep? Wat kunnen we doen om de docenten te motiveren voor ICT e-competenties? Wat zou uw aanpak zijn?

Lever vóór 15 mei bij ons één dia in met daarop verwoord of verbeeld uw standpunt of concept met betrekking tot het thema. Aan het begin van het programma worden alle inzendingen getoond. De deelnemers in de zaal mogen de dia kiezen die hen het meest nieuwsgierig maakt!
De inzender van de gekozen dia krijgt vervolgens 10 minuten om zijn of haar dia toe te lichten en een korte discussie op gang te brengen. De overige dia’s zijn een mogelijk onderwerp van gesprek tijdens de pauze en het diner.
De dia’s met uw geschreven toelichting (max. 20 regels) zetten we met uw toestemming op het Nnoal-blog.


Aan de slag dus: ICT e-competenties hoe?: 1 dia, 20 regels toelichting, uw naam.


Vóór 15-5-2010 naar r.vancasteren@kw1c.nl

25 februari 2010

Heb IK hier tekort aan?

Verdiepingsworkshop van het Nnoal op donderdag 15 april tijdens de conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT in Veldhoven.
Wil je meedoen?
Kijk voor meer info op http://www.cviweb.nl/

10 februari 2010

Veni Visie Video

Op 9 maart a.s. is de volgende themabijeenkomst van het Nnoal.
Dit maal met als onderwerpen het gebruik van video als medium voor e-learning én de verwerking van nieuwe media in onze hersenen.
Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden via www.schoolvoordetoekomst.nl